Góra

Ogólne

Uzyskując dostęp do Szablonystroncms.pl strona internetowa („Witryna”), użytkownik („Użytkownik”) przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujące zasady i warunki. Te zasady i warunki mogą się zmieniać od czasu do czasu, a Użytkownik zgadza się być związany takimi zmianami po wysłaniu. Szablonystroncms.pl zastrzega sobie wszelkie prawa wynikające z prawa i zasady słuszności, w tym prawo do blokowania dostępu do tej witryny internetowej, jeżeli dojdzie do naruszenia zasad lub warunków.

Prawa własności z Szablonystroncms.pl

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna zawiera pliki („Produkty”), materiały i informacje („Treść”) chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, strojami handlowymi, tajemnicami handlowymi, patentami lub innymi prawami własności; że prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach mediów, a technologie istniejące obecnie i dalej opracowane i że wspomniana Treść jest i pozostanie własnością Szablonystroncms.pl.

Użytkownik jest upoważniony do drukowania kopii Treści, pod warunkiem, że kopie są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku i że wszelkie uwagi zawarte w Treści są zachowane. Użytkownik nie może modyfikować, przesyłać, uczestniczyć w sprzedaży lub przekazywaniu lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie jakiejkolwiek Treści, w całości lub w części. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich praw autorskich i znaków towarowych i nie obciąża żadnych interesów ani nie dochodzi żadnych praw do Treści.

Licencje na produkty

Szablonystroncms.pl używa trzech rodzajów licencji do korzystania z motywów i szablonów sprzedawanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, możesz wybrać jedną z tych licencji przy zakupie produktu:

  • Licencja jednorazowa
Kupując produkt w cenie innej niż niepowtarzalna, otrzymujesz licencję jednorazową. Wspomniana licencja umożliwia korzystanie z zakupionego produktu na jednej stronie internetowej (jednej domenie www), która należy do Ciebie lub Twojego klienta. Ten sam szablon należy zakupić ponownie, jeśli chcesz użyć tego samego projektu dla innej domeny.

  • Licencja programisty
Możesz ubiegać się o licencję deweloperską, która uprawnia Cię do wprowadzania zmian w produktach za pomocą dowolnego oprogramowania i redystrybucji lub odsprzedaży projektów opracowanych przy użyciu produktów. Aby ubiegać się o licencję, wyślij e-mail na adresdeveloperslicense@template-help.com.

  • Licencja niepowtarzalna
Licencja niepowtarzalna gwarantuje, że jesteś ostatnią osobą, która kupi produkt, po zakończeniu zakupu wykupu produkt jest trwale usuwany z katalogu sprzedaży i nigdy nie jest ponownie dostępny dla innych klientów. Nie można redystrybuować ani odsprzedawać produktów po cenie zakupu wykupu.


Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie gwarancji

Wszystkie informacje zawarte w tej Witrynie są dostarczane „tak jak są” i na zasadzie „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, jakości handlowej, tytułu, przydatności do szczególny cel, bezpieczeństwo, dokładność lub brak naruszenia. Brak porad, instrukcji lub informacji podanych przez Szablonystroncms.pl stworzy gwarancję.

Szablonystroncms.pl nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek Treści i Produktów. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest raczej ocena dokładności, kompletności lub przydatności dowolnego produktu, informacji, instrukcji, opinii zawartych w Treści.

Prywatność

Szablonystroncms.pl nie gromadzi dobrowolnie danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się, że dane osobowe przekazywane za pośrednictwem Witryny mogą być ujawniane innym osobom w celu udzielenia odpowiedzi na żądanie Użytkownika.

Zwrot oprogramowania

Zgodnie z prawem europejskim zamówienia wirtualne są prawnie ostateczne i nie podlegają zwrotowi, więc zwroty muszą stanowić tylko wyjątek. Ewentualny zwrot musi być dobrze uzasadniony. Dokonanie zwrotu oprogramowania następuje w formie pisemnego oświadczenia kupującego przesłanego na adres operatora. Operator zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji warunków bez uprzedniego powiadomienia.